Design by XH
Kế hoạch công tác công đoàn năm học 2014-2015
Thứ bảy, 14 Tháng 12 2013 21:37

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội công đoàn nhà trường nhiệm kỳ 2010 – 2013 và bổ sung phương hướng giai đoạn 2013 -2015, kế hoạch công tác Công Đoàn ngành giáo dục Bình Định , kế hoạh công tác năm học 2014 - 2015 của nhà trường , BCH CĐ xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2014- 2015 như sau:

I -  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương, pháp luật của Đảng và nhà nước đến cán bộ giáo viên.

2- Làm tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền  và lợi chính đáng của đoàn viên, tham gia hiệu quả vào công tác quản lý trong nhà trường theo đúng chức năng mà điều lệ CĐ Việt Nam đã qui định .

3- Phối hợp tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, “ Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo.” “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá”... phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực”; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, như : “ Dạy tốt – Học tốt”, “ Làm ĐDDH và viết SKKN ”, “ Tự học – Tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ” ...

4- Phát huy tốt vai trò hoạt động của BTT nhân dân, UBKT CĐ, Ban nữ công trong nhà trường.

5- Tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động xây dựng Công đoàn nhà trường vững mạnh, góp phần xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh.

 

II - NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH

1- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách,  pháp luật đối với đoàn viên

1.1/ Yêu cầu:

- Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên với nhiều hình thức phong phú, như  thông tin về các chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước; tiếp tục phát động phong trào “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”..

- Làm cho đoàn viên nhận thức sâu sắc và  luôn nêu cao tinh thần dân chủ phê bình và tự phê bình, tích cực đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục ở phạm vi nhà trường và các tệ nạn xã hội nói chung.

1.2/ Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% ĐVCĐ có tư tưởng chính trị vững vàng.

- 100% ĐVCĐ chấp hành tốt chủ trương , chính sách, pháp luật nhà nước, qui định ở địa phương nơi sinh sống, nội qui cơ quan.

1.3/ Biện pháp thực hiện:

- Công đoàn thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng phổ biến rộng rải các văn bản, chính sách mới đến đoàn viên, để ĐV biết và thực hiện đúng.

- Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong nhà trường để tăng cường tinh thần tự giác và làm chủ của đoàn viên.

2- Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên theo hướng thiết thực.

2.1/ Yêu cầu cụ thể:

- Thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi đoàn viên trong các hoàn cảnh ốm đau, khó khăn, hoạn nạn.

- Giám sát tốt chế độ chi trả lương bổng, phụ cấp đối với đoàn viên.

- Tổ chức tốt phong trào thể dục – thể thao – văn nghệ trong đoàn viên.

- Quan tâm chăm lo đến công tác học tập rèn luyện của các cháu là con của CBGV trong nhà trường. Thực hiện tích cực công tác khuyến học bằng việc xây dựng nguồn quĩ  khen thưởng cho con cái của CBGV đạt thành tích cao trong học tập, như đạt các danh hiệu là: HS tiên tiến, HS giỏi cấp trường, HS đạt các giải cấp Thành phố, Tỉnh về văn hoá- văn nghệ- TDTT.

-  Phối hợp cùng nhà trường xây dựng các loại qui chế: QC nâng lương, QC về việc làm tăng  giờ được trả thù lao, QC chi tiêu nội bộ để công khai và thực hiện.

- Tăng cường  hoạt động của BTTND, góp phần giám sát tốt việc chi trả: đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với CBGV.

2.2/ Biện pháp thực hiện:

- Phối hợp chặt chẽ với nhà trường, Đoàn thanh niên nhà trường trong việc chăm lo đến đời sống đoàn viên.

- Công đoàn tiếp tục dành một nguồn quĩ thích hợp cho công tác khuyến học đối với con em CBGV.

- Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên và nhà trường tổ chức 2 đợt thể thao vào dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam - 20 / 11, Ngày thành lập đoàn – 26/ 03.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc phát huy ý thức làm chủ, dân chủ trong đoàn viên.

- BCHCĐ tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng về kỹ năng công tác cho BTTND, cung cấp đầy đủ các thông tin về chế độ chính sách, kịp thời phục vụ cho hoạt động của BTTND phát huy hiệu quả .

3- Thực hiện tốt các phong trào thi đua.

3.1/ Yêu cầu:

- ĐV phải tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua mang tính chủ đạo của ngành như: “ thi đua dạy tốt – học tốt ”, làm đồ dùng dạy học và viết sáng kiến kinh nghiệm.

3.2/ Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% ĐV có hồ sơ - giáo án, giờ dạy đạt từ loại khá trở lên.

- GV giỏi cấp trường: Thêm 10 đ/c.

- Sáng kiến kinh nghiệm:  10  SKKN

3.3/ Biện pháp thực hiện:

- Nhà trường và công đoàn tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm học để ĐV đăng ký thi đua và thực hiện thi đua. Nhà trường, CĐ tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời GV có thành tích thi đua cao.

- Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đoàn viên trong việc thực hiện phong trào thi đua.

4- Công tác thực hiện các cuộc vận động lớn do ngành và Đảng phát động

4.1/ Yêu cầu:

- Tất cả ĐV phải nhận thức sâu sắc và triệt để về mục đích các cuộc vận động là: “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” và “ Hai không trong giáo dục ”; “ Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo.” ;  cuộc vận động: “ xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực  ” để tham gia có hiệu quả.

- Phải biến các cuộc vận động này thành những hoạt động tự giác, thường xuyên trong các lĩnh vực công tác cụ thể của bản thân mỗi đoàn viên.

4.2/ Chỉ tiêu thực hiện:

- 100% ĐV không có những biểu hiện tiêu cực trong thi cử  và  mắc bệnh thành tích trong công tác giáo dục.

- 100% ĐV giữ vững được đạo đức trong sáng, chuẩn mực của nhà giáo trong công tác và sinh hoạt  ở nhà trường và ở địa phương nơi sinh sống.

- Mỗi CBGV phải nắm vững về các nội dung và tiêu chí của một nhà trường thân thiện để tham gia tích cực vào cuộc vận động theo vai trò và vị trí của bản thân.

- Mỗi ĐV có 1 việc làm tốt theo tấm gương của Bác.

4.3/ Biện pháp thực hiện:

- Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung, mục đích các cuộc vận động để đoàn viên nắm bắt.

- Tổ chức cho ĐV đăng ký một việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ của mỗi người để làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . Cuối mỗi năm học công đoàn sơ kết và khen thưởng.

- Phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền và các đoàn thể khác trong nhà trường theo dõi và quản lý việc thực hiện cuộc vận động của mỗi đoàn viên; thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết và chế độ thi đua khen – thưởng đối với CBGV có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động.

5- Về  công tác quản lý:

5.1/ Yêu cầu:

- Cùng tổ chuyên môn tham gia tốt công tác quản lý nhà trường năm học 2014- 2015 trong tất cả các khâu, các mặt: công tác chuyên môn, công tác tổ chức nhân sự, công tác thi đua khen thưởng, công tác xây dựng cơ sở vật chất, công tác xã hội hoá giáo dục.

5.2/ Biện pháp thực hiện:

- Phối hợp cùng chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ thường xuyên, liên tục; tổ chức tốt các đợt thao giảng hàng năm.

- Tham gia đầy đủ, có hiệu quả vào các hội đồng: TĐ-KT, xét hết thời gian thử việc, nâng lương đối với CBGV.

- Chỉ đạo thường xuyên, sâu sát với hoạt động của Ban TTND trong công tác giám sát các hoạt động, nhất là trong việc chi trả chế độ đối với đoàn viên của nhà trường theo điều lệ và qui định chung.

- Phối hợp cùng nhà trường xây dựng qui chế hoạt động dân chủ trong cơ quan, qui chế thu chi tài chính trong đơn vị.

6- Công tác chỉ đạo:

6.1/ Yêu cầu:

- CĐ xây dựng được kế hoạch hoạt động chung trong cả năm học, cũng như kế hoạch HĐ hàng tháng phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường trong năm học.

- CĐ chỉ đạo thường xuyên, sát sao hoạt động của các bộ phận như: BTT nhân dân; UBKT công đoàn; Ban nữ công và các tổ công đoàn.

6.2/ Chỉ tiêu:

- Các bộ phận trên phải xây dựng đầy đủ kế hoạch hoạt động, biên bản hàng năm, hàng quí, hàng tháng theo chức năng, nhiệm vụ đã được qui định và được BCH CĐ thống nhất phê, duyệt.

- Hoạt động phải hiệu quả, được đánh giá bằng việc các ý kiến, nguyện vọng của ĐVCĐ phải được nắm bắt thường xuyên, kịp thời; các vụ việc bất cập (nếu có) phải được phát hiện sớm và kịp thời đề xuất hướng giải quyết lên BCHCĐ và nhà trường, tránh để xảy ra các hiện tượng, thắc mắc phát triển thành khiếu kiện.

6.3/ Biện pháp thực hiện:

- BCHCĐ chỉ đạo sát việc xây dựng kế hoạch hoạt động của các bộ phận hoạt động.

7/ Đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn nhà trường vững mạnh

7.1/ Yêu cầu:

- Xây dựng CĐ nhà trường thành một tập thể đoàn kết nhất trí cao.

- Công đoàn phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả  các chức năng đặc thù trong quá trình hoạt động.

7.2/ Tiêu chí phấn đấu:

- Tiếp tục đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc trong năm học 2013 – 2014.

- Năm học 2013-2014 có:

+ 1 - 2 đ/c được LĐLĐ tỉnh tặng BK.

+ 3 - 5 đ/c được CĐ ngành GD tặng Giấy khen.

+ 2 - 3 tổ CĐ được CĐ ngành tặng Giấy khen.

7.3/ Biện pháp thực hiện:

- Xây dựng các tổ công đoàn làm nòng cốt cho hoạt động của công đoàn nhà trường.

- Phát huy hết vai trò và chức năng của các bộ phận như:  UBKTCĐ, ban nữ công, ban đời sống, ban tuyên truyền, ban thanh tra nhân dân trong việc tham mưu, giúp việc cho BCHCĐ nhà trường tổ chức các hoạt động và các phong trào thi đua.

KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG

Thời gian

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

8

- Chuẩn bị KH công tác Công Đoàn năm học 2013 – 2014.

- Phối hợp với nhà trường, tổ chức cho CBGV-NVLĐ học tập chỉ thị, nhiệm vụ năm học. Phổ biến các nội quy, quy định của cơ quan.

- Động viên, thăm hỏi CĐV ốm đau, sinh đẻ...

 

9

- Tổ chức khám sức khỏe cho CB, GV, CNV nhà trường.

- Tuyên truyền, phát động CBGV-NV hưởng ứng tháng ATGT, phòng chống Matuý/HIV/AIDS...

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt trong CBGV

- Động viên, thăm hỏi CBGV-NV ốm đau,....

- Phát động phong trào TDTT trong CBGV-NV để chuẩn bị tham gia hoạt động Văn hóa – Thể thao do đơn vị bạn đăng cai.

- Phối hợp với ĐTN, tổ chức phát quà trung thu cho các cháu con CBGV-NV nhà trường.

 

10

- Phát động phong trào thi đua “Hai giỏi” trong nữ CBGV

- Phối hợp với nhà trường tổ chức thao giảng, dự giờ thăm lớp.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày PNVN 20/10.

- Triển khai các cuộc vận động do công đoàn cấp trên phát động.

- Phối hợp với nhà trường, động viên các đội tuyển học sinh giỏi 12 đi thi cấp tỉnh.

- Thăm hỏi, động viên CBGV - NV ốm đau, hiếu hỉ..

 

11

- Tham gia hoạt động Văn hóa - Thể thao với các đơn vị bạn và tổ chức giao lưu với đơn vị kết nghĩa PTDT Nội trú Vĩnh Thạnh chào mừng ngày 20/ 11.

- Phát động phong trào thi đua : Dạy tốt-học tốt chào mừng ngày NGVN 20/11. Động viên GV tham gia thao giảng.

- Phối hợp với nhà trường, BTTND, tăng cường Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nề nếp chuyên môn của CBGV.

- Tổ chức toạ đàm, kỉ niệm ngày NGVN 20/11/2014.

- Tổ chức đánh giá, sơ kết các hoạt động chào mừng ngày NGVN.

- Thăm hỏi, động viên CBGV - NV ốm đau, hiếu hỉ..

 

12

- Tổ chức sơ kết, đánh giá công tác Công Đoàn học kì 1

- Giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho CBGV-NV theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường.

- Triển khai và tổ chức thực hiện các cuộc vận động : Ủng hộ tết vì người nghèo, các cuộc vận động do CĐ cấp trên phát động

- Triển khai  kế hoạch học kì 2.

- Thăm hỏi, động viên CBGV - NV ốm đau, hiếu hỉ..

 

01

- Phát động thi đua mừng Đảng, mừng xuân

- Phối hợp với nhà trường, cân đối quỹ, tặng quà tết cho CBGV-NV, ủng hộ tặng quà tết cho học sinh  của nhà trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Thăm hỏi, động viên CBGV - NV ốm đau, hiếu hỉ..

 

02

- Tổ chức cho CBGV - NV nghỉ tết cổ truyền theo đúng lịch, an toàn , tiết kiệm

- Thăm hỏi, chúc tết gia đình ĐVCĐ

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày QTPN 8/3.

- Thăm hỏi, động viên CBGV - NV ốm đau, hiếu hỉ..

 

03

- Tổ chức các hoạt động VH,TT chào mừng ngày QTPN 8/3 cho CBGV nữ.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CĐV. Phối hợp với tổ chuyên môn chấn chỉnh nề nếp chuyên môn của CBGV và kiểm tra, thanh tra các hoạt động sư phạm nhà giáo.

- Thăm hỏi, động viên CBGV - NV ốm đau, hiếu hỉ..

- Phối hợp với nhà trường, động viên các đội tuyển học sinh giỏi 11 đi thi cấp tỉnh.

 

04

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng Miền nam và ngày QTLĐ 1/5

- Phối hợp với nhà trường, tổ chức hội thảo báo cáo SKKN cấp trường, chọn SKKN dự thi cấp tỉnh.

-  Động viên CBGV tổ chức ôn tập tốt cho HS, chuẩn bị thi học kì, thi TN và thi đại học.

- Thăm hỏi, động viên CBGV - NV ốm đau, hiếu hỉ..

 

05

- Động viên, nhắc nhở CBGV hoàn tất các hồ sơ chuyên môn theo quy định .

- Các tổ công Đoàn họp, đánh gia thi đua, khen thưởng cả năm đối với CĐV.

- Hoàn tất các hồ sơ thi đua khen thưởng các cấp, nộp về BTĐ KT cấp tỉnh.

- Tham gia tổ chức Bế giảng năm học.

- Tổ chức phát quà 1/6 cho con CBGV - NV và phát thưởng cho con CBGV đạt thành tích trong học tập năm học 2013-2014.

- Thăm hỏi, động viên CBGV - NV ốm đau, hiếu hỉ..

 

6,7

- CBGV làm công tác thi theo lịch của BGD

- Tham gia bồi dưỡng chuyên đề trong hè theo lịch của SGD.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trường tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày TBLS 27/7.

- Thăm hỏi, động viên CBGV- NV ốm đau, hiếu hỉ..

 

 

TM. BCH Công Đoàn Trường

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu Hà


Tin mới hơn:

 

TRƯỜNG TÔIGet the Flash Player to see this player.

Truyền thống

"Yêu nước, hiếu học, kính thầy, mến bạn"

Hỗ trợ trực tuyến

admin@quochocquynhon.edu.vn

Liên kết website

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường đại học
Thông tin đại chúng
Website khác

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:214
mod_vvisit_counterHôm qua269
mod_vvisit_counterTuần này918
mod_vvisit_counterTuần qua3783
mod_vvisit_counterTháng này9126
mod_vvisit_counterTháng trước12336
mod_vvisit_counterTất cả816280

Đang truy cập 7
IP 3.90.56.90
,
Ngày