Design by XH
Phân công nhiệm vụ BGH
Thứ tư, 07 Tháng 9 2016 00:00

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG QUỐC HỌC QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 70 /QĐ-QH

Bình Định, ngày 05 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

Trường Quốc Học Quy Nhơn


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG QUỐC HỌC QUY NHƠN

Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nguyên tắc phân công và thực hiện công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng trường Quốc Học Quy Nhơn (Sau đây gọi tắt là Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng)

1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước cấp trên về thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong khoản 1 Điều 19 của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, thực hiện từng lĩnh vực công tác và theo dõi một số tổ được Hiệu trưởng phân công; được sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng để giải quyết các công việc, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hiệu trưởng về các quyết định của mình. Đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm, cần xin ý kiến Hiệu trưởng trước khi quyết định.

3. Ngoài các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác cụ thể được phân công, các Phó Hiệu trưởng còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

4. Trong quá trình giải quyết công việc, các Phó Hiệu trưởng phối hợp, trao đổi và hỗ trợ nhau, đảm bảo mọi hoạt động của nhà trường được thực hiện hiệu quả, đúng kế hoạch. Trường hợp không thống nhất được ý kiến giữa các Phó Hiệu trưởng khi xử lý công việc liên quan đến các Phó Hiệu trưởng thì Phó Hiệu trưởng chủ trì giải quyết công việc báo cáo Hiệu trưởng xem xét quyết định.

5. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng không giải quyết các công việc đã phân cấp hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới.

6. Hàng tuần hoặc khi cần thiết, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng họp giao ban để các Phó Hiệu trưởng báo cáo công việc chỉ đạo, kết quả thực hiện, các vấn đề đang vướng mắc hoặc các công tác khác mà Hiệu trưởng thấy cần trao đổi tập thể. Các Phó Hiệu trưởng chủ động tổ chức họp giao ban chuyên đề để giải quyết các công việc cụ thể thuộc lĩnh vực được phân công.

7. Sau khi dự họp, làm việc với các cấp, các ngành, các tổ, đoàn thể, các Phó Hiệu trưởng cần kịp thời báo cáo Hiệu trưởng về nội dung, kết quả của cuộc họp.

Điều 2. Phân công công tác cụ thể của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng Nguyễn Văn Thật

a) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động của nhà trường.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường.

- Công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên và nhân viên.

- Tuyển dụng giáo viên và nhân viên; Ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên và nhân viên theo quy định của Nhà nước.

- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.

- Chủ tài khoản; Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh.

- Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

- Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; Thực hiện công khai đối với nhà trường.

- Xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ của học sinh khối 10 và 12.

c) Trực tiếp quan hệ, phối hợp với các sở, ban ngành và thực hiện các báo cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

d) Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Hiệu trưởng khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết.

e) Phụ trách và tham gia sinh hoạt tại tổ Toán-Tin. Trực lãnh đạo vào các buổi chiều thứ 2 và thứ 7 hàng tuần.

2. Phó Hiệu trưởng Huỳnh Lê Minh

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Phân công chuyên môn, sắp xếp thời khóa biểu; Quản lý điểm Smas; Kiểm tra sổ ghi điểm, sổ đầu bài, tiến độ thực hiện phân phối chương trình giảng dạy

- Công tác TTSP, thi giáo viên dạy giỏi các cấp; Sáng kiến kinh nghiệm; Các cuộc thi sáng tạo KHKT, liên môn, tích hợp.

- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giải toán bằng máy tính cầm tay và các kỳ thi trên internet.

- Các hoạt động của Đoàn TNCS HCM, Hội khuyến học; Các Hội thi Văn nghệ, TDTT… của học sinh.

- Tổng hợp nhận xét việc thực hiện công tác chuyên môn của giáo viên.

- Xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ của học sinh khối 11.

b) Trực tiếp quan hệ, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, ban ngành và thực hiện các báo cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

c) Phụ trách các tổ: Lý- Công nghệ, Hóa, Thể dục-GDQP, Ngoại ngữ. Tham gia sinh hoạt tại tổ Ngoại ngữ.

d) Trực lãnh đạo vào các buổi chiều thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.

3. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đình Thọ

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác chủ nhiệm và các hoạt động hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp, lao động của học sinh; Công tác khen thưởng, kỉ luật đối với học sinh; Công tác thi đua, xếp loại hạnh kiểm của học sinh.

- Công tác học nghề tại Trung tâm GDTH-HN; Công tác phổ cập giáo dục; Quản lý và điều hành nhân viên y tế, thiết bị, bảo vệ, phục vụ; Phối hợp với Công an thành phố Quy Nhơn, UBND và Công an Phường Lý Thường Kiệt để đảm bảo trật tự, an ninh trong nhà trường.

- Các hoạt động của Công đoàn, Ban đại diện CMHS, Hội chữ thập đỏ; Các Hội thi Văn nghệ, TDTT... của cán bộ, giáo viên và nhân viên.

- Quản lý hoạt động của tổ giám thị; Tổng hợp nhận xét việc thực hiện nề nếp lên lớp, sinh hoạt của giáo viên.

- Tổ chức và quản lý công tác dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

- Quản lý tài sản của nhà trường; Duyệt dự trù mua sắm, sửa chữa tài sản và ký các hợp đồng thuê mướn; Duyệt chế độ miễn, giảm tiền học phí.

b) Trực tiếp quan hệ, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, ban ngành và thực hiện các báo cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

c) Phụ trách các tổ: Sinh-Công nghệ, Văn, Sử-Địa-GDCD, Văn phòng. Tham gia sinh hoạt tại tổ Văn.

d) Trực lãnh đạo vào các buổi chiều thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 08/QĐ-QH, ngày 22/3/2017 của Hiệu trưởng trường Quốc Học Quy Nhơn, V/v phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng trường Quốc Học Quy Nhơn.

Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- Các Phó Hiệu trưởng (để thực hiện);

- Website của trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thật


Tin cũ hơn:

 

TRƯỜNG TÔIGet the Flash Player to see this player.

Truyền thống

"Yêu nước, hiếu học, kính thầy, mến bạn"

Hỗ trợ trực tuyến

admin@quochocquynhon.edu.vn

Liên kết website

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường đại học
Thông tin đại chúng
Website khác

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:52
mod_vvisit_counterHôm qua350
mod_vvisit_counterTuần này2071
mod_vvisit_counterTuần qua2316
mod_vvisit_counterTháng này5168
mod_vvisit_counterTháng trước16989
mod_vvisit_counterTất cả791004

Đang truy cập 5
IP 34.203.28.212
,
Ngày