Design by XH
Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019-2020
Thứ hai, 18 Tháng 5 2020 14:57

Căn cứ kế hoạch năm học 2019-2020 của trường Quốc Học Quy Nhơn.

Căn cứ Công văn số 859/SGDĐT-GDTrH, ngày 14/5/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, V/v Hướng dẫn tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh trung học học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Trường Quốc Học Quy Nhơn thông báo kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

1. Nội dung kiểm tra:

Bao gồm nội dung chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020 (thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 610/SGDĐT-GDTrH ngày 03/4/2020 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 năm học 2019-2020). Nếu thiếu tiết thì giáo viên bộ môn tự bố trí thời gian dạy bù trước khi tổ chức kiểm tra.

2. Các môn giáo viên bộ môn tự kiểm tra: Thể dục, GDQP, Tin học.

- Thời gian tổ chức: Tuần 33 (từ 15/6/2020 --> 20/6/2020).

3. Các môn kiểm tra chung: 10 môn còn lại.

- Thời gian tổ chức: Tuần 34 và 35 (từ 22/6/2020 --> 29/6/2020).

(Xem lịch thi cụ thể kèm theo)

- Thời gian làm bài:

+ Ngữ văn, Toán:  90 phút.

+ Tiếng Anh phần kỹ năng viết và đọc khối 10 và 11: 45 phút.

+ Tiếng Anh phần kỹ năng viết và đọc khối 12: 60 phút.

+ Các môn còn lại:  45 phút.

* Lưu ý:

- Môn tiếng Anh không tổ chức kiểm tra kỹ năng Nghe và Nói cho cả 3 khối như trước đây.

- Sau khi kiểm tra học kỳ, dạy và học bình thường theo thời khoá biểu để giáo viên bộ môn hoàn thành chương trình năm học.

2.1. Cấu trúc đề kiểm tra chung:

2.1.1. Khối 10 và 11

Môn

Cấu trúc đề

Nội dung kiến thức

Toán

60% Trắc nghiệm (30 câu, 6 điểm)

và 40% Tự luận (4 điểm)

Phần giống nhau của chương trình nâng cao và chương trình chuẩn.

Lý, Hóa, Sinh

60% Trắc nghiệm (15 câu, 6 điểm)

và 40% Tự luận (4 điểm)

Văn, Công nghệ

Tự luận

Chương trình chuẩn.

Sử, Địa, GDCD

40% Trắc nghiệm (10 câu, 4 điểm)

và 60% Tự luận (6 điểm)

Tiếng Anh

40% Trắc nghiệm (10 câu, 4 điểm)

và 60% Tự luận (6 điểm)

Chương trình thí điểm.

2.1.2. Khối 12

Môn

Cấu trúc đề

Nội dung kiến thức

Toán

100% Trắc nghiệm (50 câu)

Phần giống nhau của chương trình nâng cao và chương trình chuẩn.

Lý, Hóa, Sinh

100% Trắc nghiệm (25 câu)

Sử, Địa, GDCD

100% Trắc nghiệm (40 câu)

Tiếng Anh

100% Trắc nghiệm (50 câu)

Chương trình thí điểm.

Văn, Công nghệ

Tự luận

Chương trình chuẩn.

2.2. Yêu cầu đối với đề kiểm tra:

- Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học.

- Nội dung đề kiểm tra phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng được xác định trong chương trình và sách giáo khoa của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót.

- Phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với lứa tuổi học sinh và thời gian quy định đối với từng môn học.

- Từ ma trận đề tổ đã thống nhất, giáo viên bộ môn cần nghiên cứu kỹ phân phối chương trình để ra đề cho phù hợp với cấu trúc đề, nội dung kiến thức và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật.

- Đáp án, thang điểm phần tự luận phải chi tiết theo thang điểm 10. Đề và đáp án, thang điểm phải được đánh máy vi tính theo mẫu; nếu giáo viên bộ môn được phân công ra 2 đề thì dữ liệu của cả 2 đề chỉ lưu trên 1 file, lần lượt hết đề này đến đề khác. Dùng họ và tên đầy đủ của giáo viên để đặt tên file, ví dụ: nguyenvanA.doc.

2.3. Làm đề kiểm tra:

- Phân công Lãnh đạo phụ trách đề các môn như sau:

+ Thầy Nguyễn Văn Thật: Văn, Sử, Địa, GDCD.

+ Thầy Huỳnh Lê Minh: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Anh.

- Các tổ chuyên môn họp để thống nhất ma trận đề đối với từng môn/khối. Tổ trưởng hoặc Tổ phó gửi ma trận đề về địa chỉ email của Lãnh đạo phụ trách đề theo phân công.

- Với mỗi giáo án được phân công giảng dạy trong học kỳ, giáo viên bộ môn phải làm 1 đề (trừ khối có con, em ruột học tại trường). Trường hợp giáo viên bộ môn có trên 2 giáo án thì chỉ làm 2 đề theo sự phân công của Lãnh đạo nhà trường (Thầy Huỳnh Lê Minh thông báo cụ thể).

- Thời gian gửi dữ liệu: Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 10/6/2020.

- Địa chỉ gửi dữ liệu: Email của Lãnh đạo phụ trách đề theo phân công.

Lưu ý:

- Đối với những đề có phần trắc nghiệm thì phải đánh máy vi tính phần đề gốc theo quy định của chương trình McMix, trước khi gửi dữ liệu phải chạy chương trình để kiểm tra lại.

- Khi gửi dữ liệu, giáo viên phải dùng địa chỉ email của mình do nhà trường cung cấp và trực tiếp thao tác.

2.4. Coi kiểm tra:

- Lãnh đạo Hội đồng:

+ Chủ tịch: Nguyễn Văn Thật, Hiệu trưởng.

+ Các Phó Chủ tịch:

1) Huỳnh Lê Minh, Phó Hiệu trưởng.

2) Nguyễn Đình Sim, Phó Hiệu trưởng.

+ Thư ký: Nguyễn Công Tín, Thư ký hội đồng.

- Thầy Nguyễn Công Tín phân công giáo viên coi kiểm tra.

- Thời gian giáo viên có mặt tại phòng Hội đồng:

+ Sáng: 6 giờ 45             + Chiều: 13 giờ 45

- Trường hợp đột xuất, giáo viên không thể coi kiểm tra theo lịch đã phân công thì báo cho thầy Huỳnh Lê Minh để điều người thay thế, không được tự ý đổi buổi hoặc nhờ người khác.

2.5. Làm phách:

- Bộ phận làm phách: Lãnh đạo Hội đồng và các thầy Diệp Trúc Giang, Cao Quốc Bảo, Nguyễn Triển Vọng, Nguyễn Văn Phong, Huỳnh Thanh Tuấn.

- Thời gian làm việc: Cuối mỗi buổi kiểm tra.

2.6. Chấm bài:

- Lãnh đạo phụ trách: Thầy Huỳnh Lê Minh.

- Chấm tập trung tại trường: Sau khi đã kiểm tra, Tổ trưởng hoặc Tổ phó tổ chức chấm bài ngay.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/7/2020.

- Trước khi chấm bài, các giáo viên phải họp để thống nhất đáp án, thang điểm, lập biên bản theo mẫu và nộp cho thầy Huỳnh Lê Minh. Nếu có sự thay đổi, giáo viên ra đề gặp Lãnh đạo phụ trách đề để điều chỉnh ngay sau khi họp.

- Tổ trưởng hoặc Tổ phó điều hành chung, đầu buổi nhận bài từ thầy Huỳnh Lê Minh và cuối buổi giao lại. Các tổ có thể phân thành các nhóm chấm bài, mỗi nhóm chấm bài của một khối. Giáo viên có con, em ruột học tại trường thì không được chấm bài khối đó.

Lưu ý:

- Khi mỗi giáo viên chấm xong tập bài đầu tiên thì Tổ trưởng hoặc Tổ phó thống kê điểm, so sánh với cùng kỳ của năm học trước, nếu quá lệch thì báo ngay cho thầy Huỳnh Lê Minh.

- Quy định về điểm kiểm tra học kỳ như sau:

+ Đối với các môn có phần trắc nghiệm: Tổng điểm cho lẻ đến 0,1 theo nguyên tắc làm tròn tăng. Ví dụ: 6,25 --> 6,3.

+ Đối với các môn 100% tự luận: Tổng điểm cho lẻ đến 0,5 theo nguyên tắc làm tròn tăng. Ví dụ:  6,25 --> 6,5; 6,75 --> 7,0.

2.7. Quy chế kiểm tra:

- Quy định về cách làm bài kiểm tra học kỳ như sau:

+ Đối với các môn 100% tự luận: Làm bài trên giấy thi.

+ Đối với các môn 100% trắc nghiệm: Dùng bút chì để tô các ô trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

+ Đối với các môn có cả trắc nghiệm và tự luận: Làm bài trên giấy thi, phần trắc nghiệm thì dùng bút chì để tô các ô.

- Nếu học sinh đau ốm hoặc có những lý do đặc biệt không thể kiểm tra học kỳ theo lịch chung được thì phải gửi đơn xin phép cho thầy Huỳnh Lê Minh trước buổi kiểm tra. Những trường hợp này nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra bù (Thời gian tổ chức chậm nhất là sau 2 ngày tính từ ngày kiểm tra cuối cùng của khối). Nếu vắng không phép thì bị điểm 0.

- Học sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh phát đề sẽ không được dự kiểm tra môn đó.

- Học sinh vi phạm quy chế, xử lý theo quy định hiện hành.

- Kết quả kiểm tra học kỳ sẽ được gửi cho giáo viên chủ nhiệm và công bố trên trang Web của trường. Nếu học sinh  thấy thực tế bài làm của mình và điểm kiểm tra vừa công bố quá lệch thì làm đơn xin phúc khảo theo mẫu. Thời gian nhận đơn: trong buổi sáng ngày công bố kết quả.

* Lưu ý: Nếu học sinh dùng bút mực để tô các ô trắc nghiệm thì sẽ không được chấm điểm phần trắc nghiệm.

3. Xử lý vi tính:

3.1. Cập nhật dữ liệu:

- Trước buổi kiểm tra học kỳ đầu tiên, giáo viên bộ môn nhập các cột điểm còn lại vào VnEdu. Giáo viên chủ nhiệm nhập số ngày nghỉ của học sinh vào chương trình VnEdu.

- Giáo viên bộ môn kiểm tra lại số cột điểm theo quy định, bảng số cột điểm các môn học được niêm yết tại phòng Hội đồng.

- Giáo viên bộ môn thông báo tất cả các điểm thành phần cho học sinh biết để nếu có nhầm lẫn thì điều chỉnh kịp thời.

- Dữ liệu VnEdu sẽ khóa theo quy định đã thông báo.

3.2. Bộ phận vi tính xử lý điểm:

- Phụ trách chung: Nguyễn Văn Thật.

- Quản lý, kiểm tra: Huỳnh Lê Minh.

- Nhập điểm kiểm tra Học kỳ: Ngô Lê Ngọc Vi, Nguyễn Hoài Nam, Phạm Xuân Hiếu.

- Xử lý toàn bộ dữ liệu: Phạm Xuân Hiếu.

- Thời gian hoàn thành: Ngày 01/7/2020

4. Xếp loại hạnh kiểm:

- Trước buổi kiểm tra học kỳ đầu tiên, giáo viên môn GDCD gửi bản nhận xét cho giáo viên chủ nhiệm các lớp mình dạy.

- Giáo viên chủ nhiệm cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn và xem xét quá trình phấn đấu của học sinh để xếp loại hạnh kiểm chính xác và đúng quy định.

- Nếu có những học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu hoặc trường hợp đặc biệt thì giáo viên chủ nhiệm cần trao đổi với thầy Nguyễn Đình Sim trước khi đưa ra Hội đồng giáo dục.

- Sau khi thông qua Hội đồng giáo dục, giáo viên chủ nhiệm nhập hạnh kiểm Học kỳ 2 và cả năm vào chương trình VnEdu.

5. Vào học bạ:

Bộ phận vi tính in các bảng điểm để giáo viên vào học bạ. Ngay sau khi thông qua HĐGD, giáo viên tiến hành vào học bạ ngay.

Lưu ý:

- Chỉ vào học bạ khối 12. Học bạ khối 10, 11 sẽ được in ra và ký xác nhận.

- Khi vào học bạ, giáo viên phải cẩn thận, chữ viết rõ ràng. Nếu để sai sót nhiều thì phải thay học bạ.

- GVCN phải ghi đầy đủ các cột mục trong học bạ. Riêng đối với GVCN lớp 12, sau khi vào học bạ xong phải kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của học sinh lớp mình để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Yêu cầu cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm túc. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có trách nhiệm phổ biến những nội dung liên quan cho học sinh. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc cần phản ánh kịp thời với Lãnh đạo nhà trường biết để chỉ đạo./.

 

LỊCH KIỂM TRA CHUNG

Học kỳ 2, năm học  2019-2020


1. Khối  11, 12:

Thứ, ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Thứ 2

(22/6/2020)

Sáng

Ngữ văn

90 phút

Tiếng Anh

Khối 11: 45 phút

Khối 12: 60 phút

Thứ 4

(24/6/2020)

Sáng

Lịch sử

45 phút

Địa lí

45 phút

GDCD

45 phút

Thứ 6

(26/6/2020)

Sáng

Toán

90 phút

Công nghệ

45 phút

Thứ 2

(29/6/2020)

Sáng

Vật lí

45 phút

Hóa học

45 phút

Sinh học

45 phút

2. Khối 10:

Thứ, ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Thứ 2

(22/6/2020)

Chiều

Toán

90 phút

Công nghệ

45 phút

Thứ 4

(24/6/2020)

Chiều

Vật lí

45 phút

Hóa học

45 phút

Sinh học

45 phút

Thứ 6

(26/6/2020)

Chiều

Ngữ văn

90 phút

Tiếng Anh

45 phút

Thứ 2

(29/6/2020)

Chiều

Lịch sử

45 phút

Địa lí

45 phút

GDCD

45 phút

Lưu ý:

- Thời gian học sinh có mặt tại phòng: Sáng: 6 giờ 45; Chiều: 13 giờ 45.

- Phân phòng của các khối:

+ Khối 12: Từ Phòng 01    --> Phòng 13

+ Khối 11: Từ Phòng 14    --> Phòng 29

+ Khối 10: Từ Phòng 01    --> Phòng 16

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo HĐ thi;

- Tổ chuyên môn;

- GVCN các lớp;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thật


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TRƯỜNG TÔIGet the Flash Player to see this player.

Truyền thống

"Yêu nước, hiếu học, kính thầy, mến bạn"

Hỗ trợ trực tuyến

admin@quochocquynhon.edu.vn

Liên kết website

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường đại học
Thông tin đại chúng
Website khác

Số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:98
mod_vvisit_counterHôm qua368
mod_vvisit_counterTuần này876
mod_vvisit_counterTuần qua3069
mod_vvisit_counterTháng này11010
mod_vvisit_counterTháng trước16006
mod_vvisit_counterTất cả1082068

Đang truy cập 4
IP 100.24.125.162
,
Ngày